جای علامت سوال چه عددی می‌گذارید؟ 5 = 1
25 = 2
125 = 3
625 = 4
? = 5
.
.
.
.
.
.
.
برای مشاهده جواب پائین بروید ...
ولی قبل از آن که جواب را ببینید، دوباره فکر کنید ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
جای علامت سوال باید عدد 1 را قرار داد.
اگر قبول ندارید خط اول را به یاد بیاورید: 5=1

نتیجه‌گیری اخلاقی
مسائل ساده زندگی را بیخود پیچیده نکنید!