چرا در کنکور قبول نمی شویم ؟

1) 5487 در طول سال 52 جمعه داریم و می دانید که جمعه ها فقط برای استراحت است به این ترتیب 313 روز از سال باقی می ماند.

2) 5487 حداقل 50 روز مربوط به تعطیلات تابستانی است که به دلیل گرمای هوا برای یک فرد عادی مشکل است بنابراین 263 روز دیگر باقی می ماند.!

3) 5487 در هر روز 8 ساعت خواب برای بدن لازم است که جمعا 122 روز می شود و 141 روز باقی می ماند.!

4) 5487 سلامتی جسم و روح روزانه 1 ساعت تفریح را می طلبد که جمعا 15 روز می شود-پس 126 روز باقی می ماند.!

5) 5487 به طورطبیعی در روز 2 ساعت صرف خوردن غذا می شود که در کل 30 روز می شود"پس 96 روز باقی می ماند.

6) 5487 1 ساعت در روز برای گفتگو و تبادل افکار (لوگو و بنر=سایت) به صورت چت لازم است چرا که انسان موجودی اجتمایی است.این خود 15 روز است و 81 روز باقی می ماند.

7) 5487 روزهای امتحان 35 روز از روزهای سال را به خود اختصاص می دهد#پس 46 ذوز باقی می ماند.

8) 5487 تعطیلات نوروز و اعیاد مختلف دست کم 30 روز در سال هستند'پس 16 روز باقی می ماند.

9) 5487 در سال اگر شما 10 روز هم به بازی بگذارید"که صد در صد بیش از اینهاست پس 6 روز باقی می ماند.

10) 5487 اگر خوش شانس باشید در کل سال 3 روز را مریض می شوید"پس 3 روز باقی می ماند.

11) 5487 سینما و امور شخصی هم 2 روز طول می کشد پس 1 روز باقی می ماند.

12) 5487 1 روز باقی مانده همان روز تولد شماست-چگونه می توان در این روز بسیـــــــــــــــار مهم درس خواند؟!

نتیجه ی اخلاقی : پس یک داوطلب معمولی نمی تواند امیدی برای قبولی در دانشگاه داشته باشد.

منبع : بزرگترین سایت دانلود در ایران [فــارس پــی ســی.تی کی]